Changelog

Cập nhật các thay đổi cho bản hướng dẫn sử dụng Dẫn Truyện

1.0.4 - 24/09/2020

Chỉnh sửa

1.0.3 - 20/03/2020

Chỉnh sửa

  • Ghép vai trò của Người dẫn vào với Quản trò và xóa bỏ vai trò Người dẫn.

  • Sửa lại các giấy phép sở hữu nội dung để phù hợp với thay đổi trên.

1.0.2 - 18/11/2019

Chỉnh sửa

  • Bổ sung đường dẫn đến một số bài viết kinh nghiệm sử dụng Dẫn Truyện

  • Bổ sung header với đường dẫn quay về Trang chủ Dẫn Truyện và Fanpage Dẫn Truyện

1.0.1 - 17/08/2019

Chỉnh sửa

  • Bổ sung thêm thông tin về mục đích sử dụng của các thẻ bài của Người chơi để làm rõ ràng hơn.

  • Sửa một số lỗi chính tả.

1.0.0a - 26/07/2019

Chỉnh sửa

  • Sửa một số lỗi chính tả

  • Cập nhật & chỉnh sửa một số từ ngữ chuyên dụng của Dẫn Truyện

1.0.0 - 26/06/2019

Bổ sung

  • Đã hoàn thành tất cả các chức năng game cơ bản nhất của Dẫn Truyện.

  • Vẫn còn thiếu một số ảnh mô tả để tăng tính trực quan.