Cấu trúc một Hành động
Các yếu tố cấu thành một bài đăng hành động của người chơi
Cấu trúc một bài đăng hành động của người chơi
Khi một Phân cảnh đã bắt đầu, người chơi sẽ có thể đưa ra các hành động. Các hành động ở đây nói đến những tâm tư, suy nghĩ và phản ứng của nhân vật trước tình huống được đưa ra. Người chơi thực hiện hành động bằng cách chọn một thử thách và sau đó sử dụng một trong số thẻ bài của mình để vượt qua thử thách. Mỗi bài đăng hành động bao gồm các yếu tố sau:
    Đoạn văn miêu tả hành động
    Thử thách mà người chơi chọn để vượt qua (tùy chọn)
    Thẻ bài mà người chơi chọn để vượt qua thử thách (tùy chọn)
    Kết quả của thử thách nếu như thẻ bài người chơi đưa ra là thẻ bài cuối cùng hoàn thành thử thách
Lưu ý rằng chỉ có đoạn văn miêu tả là điều kiện yêu cầu duy nhất để đăng một bài đăng hành động. Bạn không nhất thiết phải thực hiện một thử thách hay đưa ra một thẻ bài trên mọi bài đăng. Bạn có thể đăng một hành động mà không thực hiện thử thách nào để dẫn dắt câu chuyện theo hướng có lợi có bạn trước khi bạn quyết định sử dụng thẻ bài để thực hiện thử thách.
Last modified 2yr ago
Copy link