Quyền điều khiển diễn biến
Về các trường hợp bạn có quyền quyết định diễn biến nội dung
Khi bạn đặt xuống thẻ bài cuối cùng để kết thúc một thử thách, bạn sẽ giành được quyền điều khiển diễn biến truyện. Cụ thể hơn, ngoài diễn biến hành động của nhân vật của riêng mình, bạn còn có thể quyết định được diễn biến kết quả của thử thách. Và để định hướng cho bạn, mỗi thử thách sẽ có hai loại kết quả, cũng là hai đoạn mô tả gợi ý ngắn.
Một ví dụ thử thách với Kết quả mạnh
Trong số những thẻ bài mà bạn đã sử dụng để vượt qua thử thách, nếu số lượng thẻ
Ưu điểm nhiều hơn số lượng thẻ
Nhược điểm, thì kết quả của thử thách là Kết quả mạnh. Điều này có nghĩa là mọi việc đã thành công mỹ mãn đối với người chơi. Nếu bạn là người cuối cùng thực hiện thử thách đó, bạn sẽ có quyền nêu ra diễn biến kết quả của thử thách, dựa trên gợi ý cho Kết quả mạnh đã được thể hiện trên thẻ thử thách đó.
Ngược lại, nếu số lượng thẻ
Nhược điểm nhiều hơn số lượng thẻ
Ưu điểm, thì kết quả của thử thách là Kết quả yếu. Điều này vẫn có nghĩa là người chơi đã vượt qua thử thách, nhưng với một mất mát hay một điều kiện nào đó. Bạn vẫn sẽ có quyền nêu ra diễn biến kết quả, nhưng đồng thời cũng sẽ phải dựa trên gợi ý cho Kết quả yếu đã được thể hiện trên thẻ thử thách đó.
Nếu số lượng thẻ
Ưu điểm cũng như
Nhược điểm là bằng nhau (hoặc không có thẻ nào thuộc cả hai loại này) thì kết quả của thử thách sẽ là Kết quả vô định. Trong trường hợp này, người chơi vẫn được coi là đã vượt qua thử thách, nhưng diễn biến kết quả của thử thách sẽ được định đoạt bởi Người dẫn.
Last modified 2yr ago
Copy link