Bắt đầu Phân cảnh

Các bước để bắt đầu một phân cảnh mới

Sau khi đã hoàn thành các bước khởi tạo và thiết lập phòng chơi, cũng như số lượng người tham gia vào phòng chơi đã đủ điều kiện (ít nhất 3 người, chưa tính Người dẫn) thì bạn với tư cách Quản trò có thể bắt đầu xây dựng một Phân cảnh mới.

Trước tiên, hãy nhấn vào thẻ Nội dung tại thanh điều hướng của phòng chơi.

Nhấn vào thẻ "Nội dung" trên thanh điều hướng của phòng chơi