Cấu trúc Phân cảnh
Các yếu tố cấu thành một phân cảnh cơ bản
Các yếu tố cấu thành một phân cảnh cơ bản
Mỗi một game trên Dẫn Truyện sẽ được tịnh tiến dưới dạng một chuỗi các Phân cảnh. Một Phân cảnh bao gồm:
  Một ảnh phân cảnh giúp tạo ấn tượng hình ảnh cho phân cảnh.
  Một thẻ
  Nơi chốn để báo hiệu cho người chơi biết phân cảnh này đang diễn ra đâu.
  Một hoặc nhiều thẻ
  Thử thách mà người chơi phải vượt qua để hoàn thành được phân cảnh này.
  Một hoặc nhiều thẻ
  Vật phẩm hoặc
  Mục tiêu để người chơi có thể lựa chọn tiếp nhận
  Đoạn chữ và/hoặc ảnh mô tả của phân cảnh, cũng chính là nội dung chính đầu tiên của phân cảnh.
Last modified 2yr ago
Copy link