Thiết lập khác
Một số thiết lập khác tại màn hình Cài đặt

Hiển thị

Bảng thiết lập hiển thị phòng chơi
    Công cộng: Bất cứ người dùng Dẫn Truyện nào cũng có thể tham gia.
    Riêng tư: Phòng chơi sẽ không được hiển thị trên trang Danh sách phòng chơi.
Phòng chơi miễn phí sẽ cố định ở thiết lập hiển thị Công cộng. Phòng chơi trả phí sẽ cho phép lựa chọn thiết lập hiển thị Riêng tư.
Last modified 1yr ago
Copy link