Thiết lập nhân vật
Các thiết lập liên quan đến nhân vật cho phòng chơi tại màn hình Cài đặt

Số lượng nhân vật

Bảng thiết lập số lượng nhân vật được phép tham gia phòng chơi
Xác định giới hạn số lượng nhân vật, hay cũng chính là giới hạn số lượng người chơi của Phòng chơi.
Số lượng người chơi cần ít nhất là 3 để phòng chơi có thể bắt đầu.
Giới hạn số lượng người chơi của Phòng chơi miễn phí là 3. Giới hạn số lượng người chơi của Phòng chơi trả phí là 20.

Đọc thêm

Last modified 1yr ago