Mời trực tiếp
Về phương thức Mời trực tiếp
Bằng cách gửi lời mời trực tiếp, bạn có một mời những người dùng Dẫn Truyện đơn giản bằng cách nhập tên người dùng của họ. Bạn cũng có thể mời những người chưa phải là người dùng Dẫn Truyện bằng cách nhập địa chỉ email của họ.
Những người bạn mời sẽ được gửi một đường dẫn để họ có thể đăng ký tham gia vào Dẫn Truyện (nếu cần) hoặc tham gia vào phòng chơi của bạn.
Lưu ý là nếu bạn cảm thấy nhân vật mà người bạn mời tham gia đăng ký không hợp lệ, bạn có thể yêu cầu sửa nhân vật cùng với một lời bình luận. Người tham gia đó sẽ nhận lại được lời bình luận đó của bạn và sửa lại nhân vật sao cho phù hợp.
Kể cả khi câu chuyện đã bắt đầu, bạn vẫn có thể nhận thêm người tham gia mới nếu muốn.
Hiện tại chưa có tính năng này.
Last modified 1yr ago
Copy link